Мобайл апп

Мобайл аппыг iOS болон Android төрлүүдээр хийж тус тусын Store - уудад байршуулан хүлээлгэн өгнө. Хийж гүйцэтгэх дундаж хугацаа нь ажлын 25 хоног орчим байна. 

Websites