Төмөр замын суурь бүтцийн автоматжуулсан удирдлагын систем


Үндсэн програм:

Төмөр замын өдөр тутмын ашиглалт арчилгаа, засвар үйлчилгээний технологийг алсын зайнаас хянан удирдах автоматжуулсан инженерийн програмчилал
Төмөр замын суурь бүтцийн 3D дижитал хяналт ангиллын хавтгайн, удирдлага, технологи, тооцооллын програм
Төмөр замын суурь бүтцийн хөдөлгөөнт байршилын стандарт нормыг алсын зайнаас хянан удирдах зам ашиглалт инженерчиллийн автоматжуулсан систем

Төмөр замын ашиглалт, арчилгаа, технологи тооцооллын програмууд:

Технологийн электрон бичиг баримтын програм
Шилжих тахирын чиг, тахирын өндөрсөлт тооцох програм
Тахируудын шилжих тахирын чигийг тохируулах програм
Уулзварын зайн тохируулга хийх програм
Электрон паспортжуулалтын програм
Хөдөлгөөнт ажлын байрны төхөөрөмжийн програмууд
Байршил тодорхойлох, маршрутын бичлэг хийх
Технологийн процессийг хянан удирдах програм
Үзлэг, үнэлгээ, оношилгооны нэгтгэсэн програм
Зам хэмжигч вагоны баллын үнэлгээний програм

Төмөр зам суурь бүтцийн ашиглалт, арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг, оношилгоо, хяналт үнэлгээний автоматжуулсан програмуудын төв серверийн:

Суурь бүтцийн байгууламжуудын үйл ажиллагааны мэдээллийн бааз
Суурь бүтцийн технологийн үндсэн баазын мэдээллийн сан
Суурь бүтцийн үнэлгээ шинжилгээний хяналтын систем
Суурь бүтцийн урсгал арчилгааны мэдээллийн бааз